Skip to main content

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven
Åpenhetsloven trådte i kraft den 1. juli 2022, og har til formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. Loven pålegger Aller travel å gjennomføre aktsomhetsvurderinger samt å redegjøre for disse.
Du kan lese hele lovteksten her: Åpenhetsloven

Organisering og retningslinjer
Aller travel er et norsk reisebyrå som tilbyr skreddersydde gruppereiser til den godt voksne reisende. Vi er en del av det danske reisekonsernet Aller Leisure, som til sammen består av ni reisebyråer som tilbyr kvalitetsreiser til både Skandinavia, Europa og resten av verden. 

Konsernets arbeid med åpenhetsloven, for å sikre grunnleggende og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og leverandørkjeden, ledes fra sentralt hold i konsernet, og inkluderer alle forretningsområder og datterselskap.

Prinsipper og retningslinjer som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er nedfelt i Aller konsernets Code of Conduct, og etterleves gjennom aktiv bruk av denne. Det er også etablert en «Whistle blower-kanal», der varslere ivaretas anonymt.

Identifiserte risikoområder
Aller travel har som en del av arbeidet med aktsomhetsvurderingen gjennomført en risikovurdering, der følgende områder er vurdert som mest vesentlige med hensyn til risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold;

Egen virksomhet:
• På Aller travel sine nettsteder og i våre systemer benyttes innsamlede opplysninger om kundene, blant annet til utvelgelse og visning av relevante annonser og nyhetsbrev. Økosystemet for digital markedsføring er komplekst, med mange ulike aktører, og innebærer en risiko for at opplysninger kan bli delt eller brukt, av tredjeparter i økosystemet.

Leverandørkjeden:
• Som reisebyrå er vi avhengige av partnere og underleverandører fra hele verden, som gjennomfører turene våre. Spesielt på turene utenfor Europa er risikoen størst for brudd på menneskerettigheter og dårlige arbeidsforhold. Vi stiller derfor strenge krav til våre samarbeidspartnere. 

Tiltak for å stanse, forebygge og begrense negative konsekvenser
Innenfor risikoområdene som er identifisert, er det etablert og i ferd med å etableres rutiner og retningslinjer, med formål om å forebygge og begrense risiko med hensyn til negative konsekvenser.

Vedrørende digital annonsering og brukerens opplysninger, forholder Aller travel seg til retningslinjer for bruk av brukerens opplysninger, som blant annet inkluderer forbud mot at tredjeparter kan bruke opplysninger om våre brukere. 

Konsernet har arbeidet målrettet med GDPR og informasjonssikkerhet, for å sikre at virksomheten følger gjeldende lovgivning, og for å ivareta de registrertes rettigheter og friheter.

Når det gjelder samarbeidspartnere så stiller vi krav til at våre partnere skal overholde relevante bransjestandarder for sikkerhet, beredskap og vedlikehold av fasiliteter og utstyr. 
Aller travel vil prioritere partnere som kan dokumentere bærekraftig arbeid og gode arbeidsforhold for sine ansatte.

Konsernet har arbeidet og arbeider målrettet med ytterligere tiltak, med formål om å forbedre konsernets retningslinjer og rutiner vedrørende egen virksomhet og leverandøroppfølging i alle forretningsområder. Hensikten er å ytterligere forbedre konsernets arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og leverandørkjeden.

Konklusjon
Det er på bakgrunn av arbeidet med aktsomhetsvurderingen ikke avdekket faktiske negative konsekvenser i egen virksomhet eller i leverandørkjeden.

Henvendelser knyttet til Åpenhetsloven kan sendes til info@allertravel.no