Reisevilkår

Særskilte vilkår for Aller Travel

1. Betaling av reisen
Reisen er bestilt og bekreftet ved at man betaler inn et depositum per person som blir trukket fra det totale beløpet ved sluttbetaling. Sluttbetaling er normalt 60 dager før avreisen. Enkelte flyselskaper krever at flybillettene må skrives ut innen et visst tidspunkt etter bestilling og betaling av flyreisen vil da måtte skje på et tidligere tidspunkt. Dato for sluttbetaling fremkommer på ordrebekreftelsen. Vi akseptere følgende kredittkort: Visa og Master/Eurocard.

2. Bestillingens omfang
Bestillingen omfatter de ytelser som er avtalt mellom arrangøren og den reisende. Ved vurderingen av hva som er avtalt, tas det utgangspunkt i det utstedte reisedokument, og det skal legges vekt på hva som er lovet i arrangørens brosjyrer, annonser og annet markedsføringsmateriell. Videre skriftlige opplysninger om reisen gitt av samarbeidspartnere, samt det man har grunn til å vente seg i henhold til det nevnte materiell. Dersom arrangøren vil ta et forbehold som knytter seg til bestemte sider ved transporten, hotellet m.m., må dette bekreftes skriftlig. Dersom bestillingen skal fravike programmet eller omfatte tilleggsytelser som f.eks. enkeltværelse, utflukter eller lignende, skal dette bekreftes skriftlig. Alle priser i Aller Travel prisliste er pr. person i dobbeltrom i det beskrevne boalternativ. PRISENE INKLUDERER: Transport, overnatting, måltider og landarrangement i følge program.

3. Informasjon til den reisende
Ved bestilling, eller senest ved oversendelse av reisedokumentene, skal den reisende gjøres oppmerksom på følgende forhold:
a) Arrangørens navn, adresse og telefon, reisens pris og hvilke ytelser som inngår i prisen.
b) At den reisende selv må sørge for gyldig pass, eventuelt visum, vaksinasjoner og de forsikringer som ønskes.
c) De alminnelige og spesielle vilkår som gjelder for reisen som er bestilt og hvor disse vilkårene er å finne. Dersom det for den aktuelle reisen skal gjelde vilkår som avviker fra disse alminnelige vilkårene, skal dette tydelig fremgå.
d) Hvilke bestemmelser som gjelder for betaling og avbestilling.

4. Avbestilling av reisen
Avbestilling skal skje skriftlig. Send oss en epost på: info@allertravel.no
Følgende regler gjelder dersom det ikke er oppgitt andre vilkår på fakturaen/ordrebekreftelsen:

Ved bestilling betales et depositum. Depositumet refunderes ikke dersom kunden avbestiller turen.
Ved avbestilling f.o.m 60 dager t.o.m. 36 dager før avreise, beregnes 50% av reisens totale kostnad.
Ved avbestilling f.o.m 35 dager før avreise, blir hele reisens kostnad belastet.

Dersom det er billetter til feks idrettsarrangementer eller konserter er inkludert i prisen, refunderes ikke dette beløpet ved avbestilling.

5. Endringer av bestillingen, overdragelse
Reisende har rett til å overdra en reise som er fullt betalt til en annen person mot å betale arrangøren de meromkostninger dette medfører. Arrangøren skal underrettes om overdragelsen i rimelig tid før avreisen, og kan bare nekte å godkjenne overdragelsen dersom det er rimelig grunn for det. Arrangøren kan fastsette andre regler for endringer og overdragelse når spesielle forhold gjør dette nødvendig.

6. Endringer i pris og ytelser
Arrangøren kan ta forbehold om å endre priser og ytelser m.m. som er programført eller kunngjort på annen måte. Arrangøren kan også senest samtidig med at bestillingen blir bindende, ta forbehold om å endre priser, ytelser m.m. før avreise. Prisforhøyelse kan bare skje dersom det er begrunnet i nye, økte skatter og avgifter, endrede valutakurser eller andre lignende omstendigheter som arrangøren ikke har rådighet over eller burde ha forutsett. Prisforhøyelsen som iverksettes må ikke overstige de faktiske kostnader, og varsel om forhøyelsen må være kommet frem til den reisende senest 21 dager før avreisedagen. Hvis prisstigningen utgjør mer enn 10% av pakkeprisen, kan den reisende annullere reisen og få hele reisens pris refundert, eksklusive flyskatt. Retten til annullering faller bort dersom den reisende ikke sender arrangøren melding om annullering innen 3 dager etter at arrangørens varsel er kommet frem til den reisende og arrangøren har opplyst særskilt om denne fristen. Forbehold kan bare gjøres gjeldende for ytelser som er spesielt nevnt, og i et omfang som er av mindre betydning for den reisende. Endringer av flytider: Informasjon om flytider og flyselskap som forekommer i programmet er foreløpige. Endelig informasjon fremgår av reisedokumentet. Aller Travel forbeholder seg retten til å korrigere flytidene dersom endringene skjer på et senere tidspunkt. Kunden vil bli meddelt dette skriftlig eller muntlig direkte av Aller Travel. Merkostnader til hotellopphold eller tilslutningstransport som følge av endrede flytider, vil ikke bli dekket av arrangøren.

7. Arrangører plikter
Arrangøren skal avvikle reisen og oppholdet i samsvar med det som er avtalt med den reisende, jfr. pkt. 2. Arrangøren skal i de tilfeller hvor det oppstår avvik fra den planlagte gjennomføringen, i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe. Reisearrangøren skal snarest mulig opplyse om forhold som den forstår eller bør forstå har betydning for den reisende.

8. Den reisende plikter
Betaling: Den reisende skal betale det avtalte vederlag senest på det tidspunkt som er forutsatt i arrangørens vilkår. Forsinket betaling anses alltid som vesentlig mislighold og gir arrangøren rett til å heve (annullere) kjøpet.

Regler og bestemmelser: Den reisende plikter under reisen å rette seg etter de regler og bestemmelser som er oppgitt av offentlig myndighet, arrangøren, eller arrangørens representanter, herunder de ordensbestemmelser som måtte være gitt av det enkelte hotell, transportør e.l. Den reisende må ikke oppføre seg slik at den er til sjenanse for de medreisende. Dersom den reisende grovt tilsidesetter sine plikter, kan han/hun nektes å delta eller utelukkes fra resten av reisen. Ved utelukkelse etter at reisen er påbegynt, kan den reisende pålegges selv å bære de ekstra omkostninger ved hjemreisen.

Erstatningsansvar: Den reisende kan gjøres erstatningsansvarlig hvis man med vilje eller uaktsomhet påfører arrangøren tap, bl.a. ved ikke å overholde de bestemmelser som er nevnt ovenfor.

Pass, visum, vaksinasjonsattester og forsikring: Den reisende må selv sørge for alle nødvendige papirer for reisen, og plikter å holde seg orientert om avgangen og etterkomme anvisninger som arrangøren, transportør, lufthavn e.l. gir i den forbindelse.

Sykdom og eventuell hjemreise: Dersom den reisende ikke er forsikret (eller forsikringen ikke dekker) kan ikke arrangøren påta seg ansvar for skade eller sykdom som den reisende måtte pådra seg under reisen, uansett årsak. Arrangøren yter den hjelp som er mulig, men den reisende må selv dekke alle utgifter i forbindelse med sykdommen/skaden, slik som omkostninger for lege, sykehus, særskilt hjemtransport etc.

Uteblivelse: Den reisende må møte frem ved avganger etter de anvisninger som gis av arrangøren. Uteblir den reisende fra de angitte transporter eller arrangementer, eller på annen måte unnlater å benytte seg av de presentasjoner som inngår i reisen, kan han/hun ikke gjøre krav mot arrangøren i den anledning.

9. Den reisendes rett til å annullere reisen
Den reisende kan før avreise heve/annullere reisen etter følgende tilfeller:
a) Hvis avgangen forsinkes med mer enn 20% av turens varighet.
b) Hjemkomsttidspunktet blir vesentlig utsatt.
c) Om det på eller i nærheten av reisemålet oppstår krig eller krigstilstand, naturkatastrofe, epidemi, omfattende arbeidskonflikt eller andre like inngripende hendelser. Ved vurdering av om hevingsgrunn foreligger, skal det legges vekt på norske myndigheters syn.
d) Prisforhøyelser etter pkt. 7 øker turens kostnader med mer enn 10%.
e) Det inntreffer andre forhold av vesentlig betydning for turen. I disse tilfeller har den reisende krav på full tilbakebetaling av reisens pris, men kan ikke gjøre ytterligere krav gjeldende

10. Mangler
Det foreligger en mangel ved reisen når den avviker fra det den reisende har rett til å kreve etter pkt. 2 og 7. Likeledes er det en mangel dersom man har unnlatt å gi opplysninger eller har gitt feilaktige opplysninger om forhold som normalt vil være av betydning, og forhold den reisende selv har gitt beskjed om er av betydning. Ved vurdering om en mangel foreligger, skal det legges vekt på om opplysningene eller uttalelsen av disse kan ha påvirket på den reisendes beslutning om å reise, og dermed valg av arrangør. Avvik av en slik art som den reisende må regne med skjer fra tid til annen, og som er av mindre betydning, ansees ikke som mangel. Med mindre annet er avtalt.
Dette gjelder bl.a.:
a) Forsinket avgang eller fremskutt avreise som arrangøren eller transportøren ikke er herre over. Ved tidsavvik på mer enn 24 timer, og reisens varighet er en uke eller mer, og oppholdet på reisemålet blir tilsvarende forkortet, har den reisende likevel rett til prisavslag jfr. pkt. 13 med mindre forsinkelsen skyldes force majeure, jfr. pkt. 15. Det samme gjelder turer av kortere varighet, når forsinkelsen utgjør mer enn 15%.
b) Avvik fra vanlige vær- og temperaturforhold eller andre forhold av klimamessig karakter. c) Forhold som skyldes den reisendes egen forsømmelse.
 

11. Retting mangler
Den reisende har rett til å kreve at mangel rettes, om dette ikke medfører uforholdsmessige store ulemper eller utgifter for arrangøren i forhold til mangelens betydning for de reisende. Arrangøren har rett til å rette manglene hvis denne tilbyr dette senest i forbindelse med klage fra den reisende. Den reisende kan kun motsette seg en slik retting dersom det er skikkelig grunn for det. Arrangøren kan ikke kreve at den reisende bærer merutgifter ved retting av mangler. Kunden plikter å reklamere på mangler som oppdages så snart som mulig

12. Prisavslag
Om mangelen ikke rettes på tilfredsstillende måte, har den reisende krav på prisavslag. Dette gjelder likevel ikke dersom manglene skyldes force majeure, jfr. pkt. 14. Prisavslaget regnes med utgangspunkt i reisens pris og skal tilsvare mangelens betydning, jfr. pkt. 10

13. Erstatning
Arrangøren plikter å erstatte den reisende det tap denne påføres ved skade eller ulempe som er følge av at arrangøren ikke oppfyller sine forpliktelser etter avtalen, jfr. dog pkt. 14. Erstatningsplikten gjelder ikke dersom arrangøren kan godtgjøre at skaden eller ulempen ikke kan bebreides denne eller noen denne har avtale med for å medvirke til reisens gjennomførelse.

14. Avbrytelser og endringer
Reisearrangøren er ikke ansvarlig for mangler, avbrytelser og endringer som skyldes forhold som arrangøren ikke er herre over og som man ikke kan ha forutsett da påmeldingen ble bindende. Eksempler på dette er krig eller krigstilstand, naturkatastrofe, epidemi, omfattende arbeidskonflikt eller tilsvarende forhold (force majeure). Dersom noe av dette skulle inntreffe, skal arrangøren snarest underrette den reisende og iverksette tiltak for så langt som mulig å begrense den reisendes tap som følge av hendelsen.

15. Navn
Vennligst påse at ditt navn er skrevet i henhold til ditt pass. Feilstavet navn medfører kostnader og i enkelte tilfeller kjøp av ny billett

16. Arrangørens hevingsrett
Hvis ikke annet er oppgitt i programmet, er en gruppetur basert på minimum 15 betalende deltagere. Ved færre deltagere har Aller Travel anledning til å avlyse reisen, øke prisen eller tilby turen uten skandinavisk reiseleder. Dette skal meddeles den reisende senest 30 dager før avreise. Øker prisen mer enn ti prosent, vil deltagerne få valget mellom en annen tur eller tilbakebetaling av innbetalt beløp. Eventuelle merkostnader til hotellopphold eller tilslutningstransport som kunde ikke har kjøpt hos Aller travel, vil ikke bli dekket av arrangøren.

17. Reise- og avbestillingsforsikringer
Alle reisende må ha reiseforsikring. Den reisende er selv ansvarlig for å tegne de forsikringer som er nødvendige. Sjekk om forsikringen også dekker avbestillingsforsikring.
Aller Travel tilbyr avbestillingsbeskyttelse som er gjeldende mot fremvisning av legeerklæring. Avbestillingsbeskyttelsen er gyldig fra bestilling og frem til avreise.

18. Når du kjøper reise på allertravel.no:
For å kunne kjøpe din reise online på www.allertravel.no, trenger vi følgende opplysninger:
- Navn
- Adresse
- Telefonnummer
- E-post adresse
Ordrebekreftelsen og billettene blir sendt til den/de epost adressen(e) som er oppgitt i bestillingen.

19. Kommunikasjon
Som kunde hos Aller Travel samtykker du i at Aller Media og herunder Aller Travel kan sende deg gode tilbud og nyheter via e-post, mobil, telefon og brev. Det er gratis og du kan når som helst melde deg av. Personopplysninger vil kun bli benyttet av Aller Media og eventuelle samarbeidspartnere for å kunne gi deg personlige tilbud og økt service. Aller Media er ansvarlig for behandling og oppbevaring av opplysningene i samsvar med Personopplysningsloven.

20. Oppbevaring av personlige opplysninger:
Aller Travel gir eller selger ikke opplysningene videre til tredjepart. Vi registrerer ingen personfølsomme opplysninger og alle andre opplysninger lagres i henhold til norsk lov.